Nauki biologiczne

Proponowani kandydaci na promotorów

  • Biochemia komórki, cytotoksykologia (wpływ wybranych substancji na biochemię ludzkich i/lub mysich komórek)
  • Ekotoksykologia, toksykologia środowiska (zanieczyszczenie środowiska metalami – w szczególności ołów, kadm i rtęć, biomonitoring, bioremediacja)
  • Fizjologia i ekofizjologia zwierząt
  • Toksykologia
  • Biologia komórki (fizjologiczne i molekularne podłoże tolerancji zbóż na czynniki stresowe)
  • Fizjologia (substancje pochodzenia naturalnego w terapii stanów zapalnych)
  • Fizjologia (metale w ludzkim łożysku, błonach płodowych, płynie owodniowym i krwi pępowinowej, wpływ wybranych metali ciężkich na poziom hormonów steroidowych i leptyny w łożysku ludzkim)

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content