Pedagogika

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Pedagogika personalistyczna
 • Pedagogika rodziny
 • Pedagogika chrześcijańska
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika rodziny
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (zwłaszcza bezpieczeństwa w sieci), a także aspekty związane z komunikacją i patologiami społecznymi w kontekście wychowania/edukacji
 • Edukacja zdrowotna
 • Pedagogika
 • Dydaktyka przedmiotowa
 • Interdyscyplinarne badania edukacyjne
 • Edukacja i wychowanie kobiet w ujęciu historycznym i współczesnym
 • Historia dziecka i dzieciństwa – od czasów najdawniejszych po współczesność
 • Historia rodziny – od czasów najdawniejszych po współczesność
 • Biografistyka pedagogiczna – postacie wybitnych pedagogów, nauczycieli, wychowawców i działaczy oświatowych;
 • Szkolnictwo i wychowanie w Polsce wiek XIX-XXI
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Wychowanie estetyczne
 • Pedagogika alternatywna – zwłaszcza przedszkola i szkoły waldorfskie (pedagogika Rudolfa Steinera): alternatywna koncepcja rozwoju człowieka, sposoby alternatywnych oddziaływań wychowawczych, funkcjonowanie przedszkoli i szkół waldorfskich w Polsce;
 • Teoria komunikacji – szczególnie komunikowanie niewerbalne kinezjetyka (mowa ciała), prajęzyk, autoprezentacja, proksemika (relacje przestrzenne – „przestrzeń mówi”), ukryty program szkoły, chronemika – relacje czasowe itd.), atrybucja fizyczna człowieka w wychowaniu itd.;
 • Teoria decyzji – heurystyka i heurystyki oceniania: dostępności, reprezentatywności, oparte na podstawach; mechanizmy dokonywania wyboru w sytuacjach otwartych, specyficznych, gdzie nie ma gotowych algorytmów decyzyjnych, tzn. trzeba podjąć decyzję kierując się przesłankami często nieracjonalnymi, specyficznie własnymi, niepowtarzalnymi;
 • Komparatystyka – pedagogika porównawcza: współczesne koncepcje pedagogiczne – polskie, niemieckie i anglosaskie, doktryny edukacyjne, nurty i kierunki wychowania w kontekście krytycznym i porównawczym, systemy edukacyjne i instytucje oświatowe – zwłaszcza w USA, UK, w Niemczech i Francji;
 • Filozofia wychowania – zwłaszcza tematyka związana z pojęciami utopii i dystopii w pedagogice, socjologii i filozofii;
 • Stymulacja indywidualnych kognitywnych potrzeb ucznia
 • Diagnoza i stymulacja zdolności poznawczych i metapoznawczych ucznia
 • Systemy edukacyjne państw i społeczności niemieckojęzycznych
 • Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w wybranych państwach
 • Poznanie i działanie dziecka w wybranych systemach edukacyjnych
 • Edukacja ogólnotechniczna jako jeden z obszarów pedagogiki pracy
 • Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
 • Wychowanie w tradycji i kulturze polskiej
 • Zabawki w wychowaniu i edukacji dziecka
 • Psychologia rehabilitacji
 • Pedagogika specjalna
 • Pedeutologia: (jakość kształcenia nauczycieli w Polsce i w innych krajach; identyfikacja problemów związanych z adaptacją zawodową nauczycieli w Polsce i w innych krajach; motywy podejmowania zawodu nauczyciela; praktyczna wartość umiejętności badawczych nauczyciela; kształcenie on-line na różnych etapach edukacyjnych),
 • Zabawa jako forma aktywności dziecka (zabawa w dzieciństwie a jakość życia w dorosłości; dziecko w świecie mediów elektronicznych; zmienność pokoleniowa dziecięcych zabaw),
 • Przemiany rodziny w jej strukturze, funkcji i systemie wartości
 • Człowiek – osoba ludzka wobec wyzwań postmodernizmu
 • Rodzina wobec wyzwań postmodernizmu
 • Dziecko wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Edukacja techniczna a integralny rozwój dziecka
 • Udział w grach komputerowych, a funkcjonowanie dziecka na różnych etapach rozwoju
 • Człowiek w świecie techniki
 • Edukacja techniczna: przemiany, wyzwania, nowe metody dydaktyczne
 • Recepcja treści technicznych
 • Poziom postaw twórczych
 • Pedagogika postpenitencjarna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Kompetencje uczniów i ich rozwijanie w zmieniającej się szkole
 • Kompetencje nauczyciela i jego działania jako twórcy przestrzeni edukacyjnej
 • Relacje społeczne nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia
 • Unowocześnianie procesu nauczania-uczenia się – m.in. wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), metod aktywizujących, indywidualizacji kształcenia

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content