Językoznawstwo

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Jednojęzyczny/dwujęzyczny rozwój mowy dziecka
 • Zaburzenia rozwoju i zaburzenia komunikacji językowej dzieci
 • Nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/ odziedziczonego
 • Językoznawstwo
 • Przekładoznawstwo, przekład literatury dziecięcej, dydaktyka przekładu, teoria przekładu, literatura podróżnicza w przekładzie
 • Językoznawstwo stosowane (glottodydaktyka, w tym nauczanie języków obcych dla potrzeb specjalistycznych)
 • Przekładoznawstwo
 • Językoznawstwo kognitywne
 • Teoria metafory
 • Etnolingwistyka i językowy obraz świata
 • Przekład literacki, teksty religijne w przekładzie
 • Językoznawstwo germańskie
 • Językoznawstwo kontrastywne polsko-niemieckie,
 • Językoznawstwo normatywne i lapsologia
 • Legilingwistyka
 • Translodydaktyka
 • Językoznawstwo polskie, w tym szczególnie
 • Frazeologia
 • Lingwistyka kulturowa
 • Chrematonimia
 • badania językoznawcze w oparciu o korpus języka francuskiego, włoskiego i polskiego
 • językoznawstwo kontrastywne (tematyka: czas, aspekt, modalność i ewidencjalność, analiza semantyczna dyskursu)
 • Zaburzenia komunikacji językowej dzieci
 • Budowa systemu językowego
 • Stymulacja rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych
 • Zaburzenia neurorozwojowe
 • Językoznawstwo historyczne
 • Język rosyjski
 • Polsko-słowiańskie kontakty językowe
 • Geolingwistyka
 • Dialektologia słowiańska
 • Zaburzenia komunikacji językowej dzieci i dorosłych w przebiegu i po incydentach neurologicznych
 • Zaburzenia neurorozwojowe
 • Właściwości komunikowania się osób w wieku senioralnym
 • specyfika rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych
 • Językoznawstwo polskie
 • Lingwistyka kulturowa
 • Językoznawstwo – glottodydaktyka, nauczanie języków obcych w szkole podstawowej
 • Dwujęzyczność u dzieci
 • Lingwistyka kulturowa
 • Zjawiska współczesnej kultury
 • Relacje między filmem a literaturą oraz innymi sztukami
 • Analiza z obszaru cultural studies
 • Językoznawstwo stosowane
 • Nowe technologie w glottodydaktyce
 • Międzykulturowa kompetencja komunikacji
 • Językoznawstwo (ogólne, angielskie, kontrastywne polsko-angielskie)
 • Lingwistyka kontaktu, zapożyczenia językowe, bilingwizm
 • Leksykologia, leksykografia
 • Językoznawstwo korpusowe
 • Neologizacja
 • onomastyka
 • polszczyzna siedemnastowieczna
 • teolingwistyka
 • psycholingwistyka

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content