Poradnik dla kandydatki / kandydata

1) Proszę bardzo uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami w zakładce DLA KANDYDATA, a w szczególności z  kryteriami kwalifikacyjnymi dla poszczególnych dyscyplin oraz z harmonogramem rekrutacji. Limity miejsc wynoszą:

– dwa miejsca w dyscyplinach pedagogika, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o Ziemi i środowisku;
– trzy miejsca w każdej pozostałej dyscyplinie.

2) Rejestracja elektroniczna odbywa się na tej stronie. Przebiega kilkustopniowo: najpierw należy zarejestrować się w systemie (założyć indywidualne konto), a następnie wypełnić wszystkie wymagane pola oraz załączyć wymagane dokumenty.

W razie wystąpienia problemów technicznych z elektronicznym systemem rekrutacyjnym, proszę o zgłoszenie tego faktu na adres pomoc_rekrutacja MAŁPA up.krakow.pl

3) Zgodnie z uchwałą rekrutacyjną, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinna złożyć dokumenty wymienione poniżej, najpierw w postaci skanów, a po przyjęciu — w oryginale. Skany załącza się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym w tym miejscu:

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Podanie generuje się automatycznie po zatwierdzeniu danych w systemie rekrutacji i jest dostępne w zakładce WYDRUKI. Należy pobrać gotowe podanie w formacie PDF, a po zakwalifikowaniu się do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej należy złożyć podpisaną kopię podania w Biurze SD.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Procedura jak wyżej. Kwestionariusz (zwany też ankietą aplikacyjną) generuje się sam. Należy złożyć podpisaną kopię przed dokonaniem wpisu na listę doktorantów.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł dla każdej dyscypliny, w której kandydat / kandydatka uczestniczy w rekrutacji. Opłatę należy uiścić przelewem na poniższy numer konta w banku PEKAO S.A.:

12 1240 6292 1111 0011 0674 9819

z dopiskiem „Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej”.

ŻYCIORYS

Życiorys należy przygotować samodzielnie i przesłać plik (najlepiej w formacie PDF) na serwer na odpowieniej stronie systemu rekrutacyjnego. Powinien on zawierać w szczególności historię kształcenia, historię zatrudnienia, znajomość języków obcych, inne kwalifikacje i doświadczenia, zainteresowania badawcze.

KOLOROWE ZDJĘCIE

Zdjęcie należy przesłać na serwer na odpowiedniej stronie systemu rekrutacyjnego.

ODPIS DYPLOMU

Należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego. W przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej oryginalny odpis dyplomu należy złożyć w Biurze SD. (Dyplom zagraniczny — patrz poniżej.)

OPIS PROJEKTU NAUKOWEGO LUB ARTYSTYCZNO-BADAWCZEGO

Poniżej znajdują się zalecane wzory  przygotowania opisu projektu (mogą one posłużyć jako wzór także dla dyscyplin, które nie przygotowały specjalnego wzoru). Opis projektu należy przesłać na serwer (najlepiej w formacie PDF) na odpowiedniej stronie systemu rekrutacji.

Wzory opisu projektu dla niektórych dyscyplin

literaturoznawstwo

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

nauki o polityce i administracji

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

nauki biologiczne

UDOKUMENTOWANE POTWIERDZENIE AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ LUB ARTYSTYCZNEJ

Należy przesłać na serwer wykaz (najlepiej w formacie PDF) aktywności naukowej lub artystyczno-badawczej, w szczególności takiej jak:

– publikacje
– prace w kołach naukowych i innych ciałach naukowych
– udział w konferencjach naukowych z referatem lub posterem
– staże krajowe i zagraniczne
– granty, nagrody i wyróżnienia
– w przypadku sztuki: wystawy indywidualne i zbiorowe, publiczne prezentacje dorobku artystycznego, udział w grantach

Proszę zapoznać się z określonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin kryteriami oceny aktywności naukowej lub artystycznej. W dyscyplinach, w których wymagane jest załączenie zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia, w tym także kopii publikacji, należy dołączyć je (w jednym pliku) do wykazu.

UWAGA: dla dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki maksymalny rozmiar pliku zawierającego dokumentacje osiągnięć artystycznych nie może przekraczać 100MB. W załączonej dokumentacji osiągnięć artystycznych można umieszczać link odsyłający do plików o większych rozmiarach np. filmów czy prezentacji multimedialnych.

Wzory wykazu aktywności naukowej lub artystycznej dla niektórych dyscyplin

literaturoznawstwo

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

nauki o polityce i administracji

nauki biologiczne

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoby z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

DYPLOM ZAGRANICZNY 

Osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów za granicą może zostać poproszona o złożenie kilku dodatkowych dokumentów.

Dyplom musi potwierdzać posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub być uznany za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu.

Jeżeli zagraniczny dyplom uprawnia do podjęcia studiów doktorskich lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którym został wydany, z mocy prawa uprawnia on również do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce.

Jeśli uznanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie wymaganego tytułu zawodowego nie następuje z mocy prawa, niezbędna jest nostryfikacja dyplomu, czyli stwierdzenie równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym.

Kandydat lub kandydatka może również zostać zobowiązany lub zobowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego autentyczność dyplomu (np. apostille) oraz/lub wykazu zaliczeń z okresu studiów wyższych (tzw. Transcript of Records).

Może być również wymagane dostarczenie poświadczonego tłumaczenia ww. dokumentów na język polski lub angielski.

DODATKOWY DOKUMENT

Oprócz pól przeznaczonych do przesłania opisanych dokumentów, system zawiera pole ‚Dokument dodatkowy’. Proszę z niego korzystać WYŁĄCZNIE po uzgodnieniu z Biurem Szkoły Doktorskiej.