Poradnik dla kandydata (2019)

1) Proszę bardzo uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami w zakładce REKRUTACJA, a w szczególności z kryteriami kwalifikacyjnymi dla poszczególnych dyscyplin oraz z harmonogramem rekrutacji.

2) Rejestracja elektroniczna odbywa się na tej stronie. Przebiega dwustopniowo: najpierw należy zarejestrować się w systemie, a następnie (po zalogowaniu na swoje konto) należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz załączyć wymagane dokumenty.

3) Zgodnie z uchwałą rekrutacyjną, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinna załączyć / złożyć następujące dokumenty:

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Podanie generuje się automatycznie po zatwierdzeniu danych w systemie rekrutacji. Na stronie z podsumowaniem należy kliknąć WYDRUKI, a następnie pobrać gotowe podanie w formacie PDF. Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej należy złożyć w Biurze SD podpisaną, papierową kopię podania.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Procedura jak wyżej. Kwestionariusz (zwany też ankietą aplikacyjną) generuje się sam. Należy złożyć podpisaną kopię przed dokonaniem wpisu na listę doktorantów.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w danej dyscyplinie należy złożyć przed dokonaniem wpisu na listę doktorantów.

ŻYCIORYS

Życiorys należy przygotować samodzielnie i przesłać plik (najlepiej w formacie PDF) na serwer na odpowieniej stronie systemu rekrutacyjnego. Powinien on zawierać w szczególności historię kształcenia, historię zatrudnienia, znajomość języków obcych, inne kwalifikacje, zainteresowania badawcze.

KOLOROWE ZDJĘCIE

Zdjęcie należy przesłać na serwer na odpowiedniej stronie systemu rekrutacyjnego. Wymagania techniczne dotyczące zdjęcia:

– plik w formacie .jpg
– wymiary zdjęcia 400 x 500 pikseli lub większe
– maksymalna wielkość pliku 2 MB
– zgodne z wymogami dla zdjęć legitymacyjnych

ODPIS DYPLOMU

Należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego. W przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej oryginalny odpis dyplomu należy złożyć w Biurze SD.

UDOKUMENTOWANE WYNIKI W NAUCE Z OKRESU STUDIÓW WYŻSZYCH

Komisje rekrutacyjne dla poszczególnych dyscyplin zrezygnowały z brania pod uwagę wyników w nauce z okresu studiów wyższych, więc dokument ten nie jest wymagany. Jedynie w przypadku dyplomów zagranicznych zalecane jest dołączenie wykazu zaliczeń (Transcript of Records).

OPIS PROJEKTU NAUKOWEGO LUB ARTYSTYCZNO-BADAWCZEGO

Poniżej znajdują się zalecane wzory  przygotowania opisu projektu (mogą one posłużyć jako wzór także dla dyscyplin, które nie przygotowały specjalnego wzoru). Zanonimizowany opis projektu należy przesłać na serwer (najlepiej w formacie PDF) na odpowiedniej stronie systemu rekrutacji.

Wzory opisu projektu dla niektórych dyscyplin

literaturoznawstwo

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

nauki o polityce i administracji

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

nauki biologiczne

UDOKUMENTOWANE POTWIERDZENIE AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ LUB ARTYSTYCZNEJ

Należy przesłać na serwer wykaz (najlepiej w formacie PDF) aktywności naukowej lub artystyczno-badawczej, w szczególności takiej jak:

– publikacje
– prace w kołach naukowych i innych ciałach naukowych
– udział w konferencjach naukowych z referatem lub posterem
– staże krajowe i zagraniczne
– granty, nagrody i wyróżnienia
– w przypadku sztuki: wystawy indywidualne i zbiorowe, publiczne prezentacje dorobku artystycznego, udział w grantach

Proszę szczegółowo zapoznać się z określonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin kryteriami oceny aktywności naukowej lub artystycznej. W dyscyplinach, w których wymagane jest załączenie zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia, w tym także kopii publikacji, należy dołączyć je (w jednym pliku) do wykazu.

Kandydaci na doktorantów w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki mają dodatkowo możliwość załączenia dokumentacji wizualnej w postaci załączników lub (w przypadku plików o zbyt dużych rozmiarach) złożenia takiej dokumentacji w postaci materialnej — np. na nośniku elektronicznym (pendrive) lub w formie wydrukowanego portfolio — w Biurze SD, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Nie należy składać żadnych oryginalnych prac. Jeśli kandydat zamierza złożyć dodatkowe materiały w biurze, prosimy o załączenie w systemie rekrutacyjnym ich wykazu.

Wzory wykazu aktywności naukowej lub artystycznej dla niektórych dyscyplin

literaturoznawstwo

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

nauki o polityce i administracji

nauki biologiczne

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoby z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

DYPLOM ZAGRANICZNY 

Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą jest zobowiązany złożyć kilka dodatkowych dokumentów, których skany należy przesłać na serwer w trakcie rekrutacji elektronicznej (a oryginały złożyć przed dokonaniem wpisu na listę doktorantów).

Dyplom musi potwierdzać posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub być uznany za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu.

Jeżeli zagraniczny dyplom uprawnia do podjęcia studiów doktorskich lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którym został wydany, z mocy prawa uprawnia on również do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce.

Jeśli uznanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie wymaganego tytułu zawodowego nie następuje z mocy prawa, niezbędna jest nostryfikacja dyplomu, czyli stwierdzenie równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym.

W zależności od kraju, z którego pochodzi dyplom, kandydat zobowiązany jest złożyć dyplom zalegalizowany (państwa spoza konwencji haskiej) lub opatrzony klauzulą apostille (państwa sygnatariusze konwencji haskiej). Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Dodatkowo zaleca się, aby kandydat złożył wykaz zaliczeń z okresu studiów wyższych (tzw. Transcript of Records).

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.